பத்திரிக்கையாளரை தாக்கிய உதவி ஆணையர் மாற்றப் பட்டார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.