ஜாபர் சேட்டிடம் விசாரணையில் நடந்தது என்ன ?

You may also like...

1 Response

  1. S.Deivanai says:

    திருவிளையாடல் வசனங்கள் அருமை..You are witty repartee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress