ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 2

You may also like...

4 Responses

  1. aha says:

    there r some anti brahmin thugs also there. Even if somebody kills brahmins, another brahmin will say, blood is coming , but i dont know who stabbed you. No wonder Brahmsin are under Nazi reservation in TN. On Converstion, go to all busstops in CHennai and blore in hte morning . You will notice. Even Gandhi condemned. If these fellows dont trust Gandhi who else will they trust?Lies of DK thugs wont win forever.

  2. A. Sahasranamam says:

    கட்டுரை மிக நன்றாக உள்ளது. வரும் கட்டுரைகளில் இளம் எழுத்தாளர்கள் பயன் பெரும் வகையில் தமது அனுபவங்களைச் சொன்னால், அனைவரும் படித்தாலும் சிலராவது கற்றுக்கொண்டு பயன் அடைவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.