ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 4

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    சலங்கை ஒலி படத்தில் இதே போன்ற காட்சி வரும். நீங்கள் சொன்ன அனுபவத்தை வைத்து அவர்கள் காட்சியில் சேர்த்து இருப்பார்கள் என நினைக்கிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.