மங்குணி அரசியும், லகுடபாண்டியும். 

You may also like...

119 Responses

 1. parayan says:

  குரானை கிழித்து குண்டி துடைக்கும் கூட்டம் , தர்க்காவில் ஒன்னுக்கு அடிக்கும் கூட்டம் , நபிகள் ஒரு பேடி என்று முஇலங்கும் kootam. ஆறு வயது ஆயிசவை கற்பழித்த பொட்டை நபி என்ற பண்ணி கோட்டம் இங்குm எங்கும்

 2. parayan says:

  குரானை கிழித்து குண்டி துடைக்கும் கூட்டம் , தர்க்காவில் ஒன்னுக்கு அடிக்கும் கூட்டம் , நபிகள் ஒரு பேடி என்று முஇலங்கும் kootam. ஆறு வயது ஆயிசவை கற்பழித்த பொட்டை நபி என்ற பண்ணி கோட்டம் இங்குm எங்கும்

 3. Anonymous says:

  mundam

 4. parayan says:

  kuran aa ompum ompi nee.
  adhu kundi thudaikkathaan layakku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.