ஒரு ஊடகன் கோடு தாண்டுகிறான் – 13

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    Sir, Could you please mention the name of the books which have information regarding police action in the early 80’s.

  2. Nizam says:

    ஊடகன் அமைதியாகவே இருக்கிறான்.உண்மையான வரிகள்.ஆனால் அரசுகளிடம் எதில் ஒற்றுமை இருக்கிறதோ இல்லையோ உண்மையை கூறுபவனை நசுக்குவதில் அனைவரும் ஓரே மாதிரி இருக்கிறார்கள்.இதற்கு சவுக்கு சங்கரே இப்போதைய உதாரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress