ஒழித்தே தீருவோம்.

You may also like...

1 Response

  1. Thanggakolanchinathan. says:

    சவுக்கு, சமூகத்தின் எரிதழல் . தொடுபவன் எரிவது உறுதி.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.