என் வாழ்வுக்காக, என் சுகத்துக்காக, நான் வாழவில்லை – கருணாநிதி

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.