கருணாநிதியை விட பெரிய தீயசக்தி எது ?

You may also like...

1 Response

  1. 31/01/2015

    […] மற்றும் தயாநிதி) என்று சவுக்கு, “கருணாநிதியை விட பெரிய தீயசக்தி எது ?… என்று ஏப்ரல் 10ம் தேதி […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.