”என் வாக்கு விற்பனைக்கு அல்ல!”

Share

You may also like...

4 Responses

 1. Anonymous says:

  ஒரு தொகுதியில் அனைவரும் நோட்டா வில் மட்டுமே வாக்களித்தால் என்ன ஆகும்

 2. vimali says:

  nice.we must realize this.

 3. preethi kamali says:

  pepole tamil not useful

 4. SWAMINATHAN-NAMAKKAL says:

  Tamil people must realise it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.