வேள்வி – 12

You may also like...

2 Responses

  1. Chellathurai says:

    அப்பா சுஜாதா காலத்திற்கு பின் மிக நல்ல கதை

  2. பிரவீன் says:

    எதார்தமான எழுத்து நடை

    நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress