வேள்வி – 14

You may also like...

2 Responses

  1. பிரவீன் says:

    சார் உலகமே இப்படிதான நடந்து கெ ாள்ளும் ????????

  2. Sampath says:

    ? ? ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.