கர்நாடகா உத்தரப் பிரதேசம் அல்ல

You may also like...

3 Responses

  1. Dany says:

    BJP Supporter எழுதின கட்டுறை போல இருக்கு.. புள்ளி விவரங்கள் எந்தளவிற்கு உதவும் என்று தெரியாது.., கல்வியில் முன்னேறியுள்ள மாநிலம்.. ஆனால் ஜாதிமதம் ஊரிப்போயுள்ள ஒரு மக்களின் மனநிலையை படிப்பது சற்று கடினமே..!!

  2. -vsankar says:

    IN every election there is factor called as incumbency votes which will favor the opposition only!

  3. -vsankar says:

    vicious or wishful thinking?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.