யார் இந்த வஜுபாய் வாலா ?

You may also like...

1 Response

  1. JK says:

    பெண்கள் உதட்டு சாயம் பூசுவதையும், அழகு படுத்துவதையும் விட்டொழிக்க வேண்டும். ஆண்களை போல் உடைகளை தேர்ந்தெடுத்து அணிய வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress