அமித் ஷா – ராஜ்நாத் சிங் – வேதம் ஓதும் சாத்தான்கள்

You may also like...

3 Responses

  1. ParaankusaDesikan Ramaswamy says:

    Dear Editor, At times you sound to be more hypocrite. Let me be blunt here. Few years ago, when Sonia attended Catholic meet, one and all political crooks maintained silence. No Tamil Day magazines did write on Sonia’s participation. When Hindus or Hindu leaders attempt to sport thilak on their forehead or performing certain rituals, all of you make sarcastic wildass caustic remarks on them. Of course, I am a Hindu, but I respect other faiths/religions as well. If you look at Pakistan or any other Islamic states, they promote only their religion, besides women don’t even have more privileges like men. I have high regards on savukku, but you got to stop attacking a particular religion like others do. Please understand that people’s faith must be regarded by media. Hope you should make a difference.

  2. sureh says:

    @Sekar.Still you didn’t understand Savukku. Even I seen his some articles criticizing Islam Religion. I seen he never ever criticize so called Christianity . Because it is his own religion. we Hindus even try to criticize our own Gurus like Nithayananada or Kanchi, Madurai Mutt Seers. But, you these Crypto christian ever criticize Christianity? It never happened. whether he knew or not this religion killed nearly 12 crore Population in American continent in name religion.we are saying continuously without stop.,.

  3. sekar says:

    முதலில் நீங்கள் நடுநிலையுடன் பேசுங்கள் , உங்களுடைய பதிவுகள் அனைத்தும் இந்து மதம் , பாரதீய ஜனதா இவர்களை மட்டும் எழுதுகிறீர்கள் , ஏன் மற்ற மதத்தில் உள்ள குறைகளை சுட்டி கட்ட முடியுமா , முஸ்லீம் மட்டும் கிருத்துவ அமைப்புகளையும் அவர்கள் செய்யும் தவறுகளையும் உங்களால் எழுத முடியுமா ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.