அரசியலை காக்க எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைய வேண்டும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.