மோடி அரசின் கிறுக்குத்தனங்கள்

You may also like...

3 Responses

  1. KS says:

    Totally vicious & unfounded allegations. Wire is a big danger to India. Those who believe in them could lead the country to disaster.

  2. wire is the ant bjp magazine …do not repeat this kind of opinion

  3. Selva says:

    ஜூனுன்தமிழில்மாற்றம்வந்தால்இந்தவகைக்கட்டுரைகள்படிப்பதற்கு நன்றாக இருக்கும்

Leave a Reply to Selva Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.