இடைத் தேர்தல்களிலிருந்து எதிர்க்கட்சிகள் கற்க வேண்டிய  பாடங்கள் 

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    ஏம்ப்பா சவுக்கு நீயும் ராஜ்தீப் சர்தேசாயும் ராவுல் வின்சி தங்கியிருக்கிற ரிசார்ட்டியில் சென்று பாடம் எடுக்காலேமே
    ????

  2. avudaiappan says:

    bjp will win in 2019..donot woory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress