டிஜிட்டல் இந்தியா  + ஆதார்  = பேரழிவு

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    செல்லத்துரை….அவரு அப்படித்தான்

  2. Chellathurai says:

    ஆதார் அட்டை காங்கிரஸ் அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பதை ஏன் நீங்கள் கூறவில்லை. வாசகர்களுக்கு சரியான தகவலை தெரிவியுங்கள். ,நான் பிஜேபி இல்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress