தூத்துக்குடியில் அரசின் ஒடுக்குமுறை

You may also like...

3 Responses

  1. Chellathurai says:

    Dear sankar, what kind of observation is this? A girl can shout against a political leader in a public place and whether is it not the duty of the police to take action. Only ( except some exceptions) police is being probe in depth can bring out the truth. If this kind of action is allowed can anyone walk move in public. The author and yourself( sankar) justified it. If this kind of behaviour is allowed tomorrow a leader of one community can abuse other community and subsequently police can be blamed. It is Very shame on your part sankar bby publishing such kind of rubbish.

  2. avudaiappan says:

    the girl should be punished under defence india act

  3. Raja says:

    “ஒரு பெருநிறுவனத்துக்கு ஆதரவாக அரசு இப்படி ஒரு அடக்குமுறையை நிகழ்த்துவதை எந்த விதத்திலும் புரிந்துகொள்ளவே முடியவில்லை” – Doubted with the govt. how much amount they got from the Vedhantha group for reopening the Environment killing factory???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress