குஜராத் கலவரத்தில் மோடியின் பங்கு – வெளிவரும் புதிய உண்மைகள்.

You may also like...

1 Response

  1. Chinnalagu Tholkapiyan says:

    உண்மையான தேசப்பற்றாளர் அவரது சிறுபான்மைய மக்களின் கல்விக்கான அவசியம் வெகு நியாயமானது அது அனைத்து ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திற்கும் பொதுவானது கூட!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress