சோளகர் தொட்டி

You may also like...

3 Responses

  1. Krithika says:

    இது போன்ற இடங்களில் வாழ்பவர் வாழ படிக்கின்றனர்… நகரங்களில் வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஆடம்பரங்கள் குறைந்தாலே அடிப்படை வசதிகள் கூட மறுக்கப்பட்டதாக உணர்கின்றனர்

  2. Shanmugaraja says:

    இவர்களை வெளிஉலகிற்கு தெரிய படுத்ததியது ச.பாலமுருகன் எழுதிய சோளகர் தொட்டி நாவல் அதை பற்றியும் ஒரு வரி எழுதியிருக்கலாமே?

  3. jambunathan says:

    this article shows how the deserving children struggle to get their studies. Very useful article. wish many more people read this article.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.