நக்கீரனின் தரத்தைப் பாருங்கள்.

You may also like...

3 Responses

  1. வின் says:

    no audio please check savukku….

  2. Audio Never Play kindly send the link

  1. 09/02/2015

    […] சந்திப்புக்கு ஏற்கனவே “நக்கீரனின் தரத்தைப் பாருங்கள்“ என்ற கட்டுரையின் மூலமாக சவுக்கு […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress