இந்துயிசமும் இந்துத்துவமும்

You may also like...

2 Responses

  1. Chinnalagu Tholkapiyan says:

    மக்களை மதத்தின் மூலம் பிரித்து மனிதநேயத்தை பதவி சுகத்திற்காக அழிக்க முயலும் ஒரு கூட்டம் அதை அடையாளம் கண்டு ஒழித்தால் மட்டுமே நாட்டில் அமைதி நிலைத்திருக்கும்.

  2. ஊர்க்குருவி says:

    எல்லாம் சரி. சுத்தி இருக்கிற உன் நண்பர்கள் எல்லாம் உன் மதம் சரியில்லை. மதம் மாறிவிடு என்கிறான். தீவிர இந்துவாகத் தெரிநதால் வெட்டிக் கொள்கிறான். தமிழக மண்ணில் இந்துத்துவா உருவாகி விடக் கூடாது என்று உன் நண்பன் அதி தீவிரமாக இருக்கிறான். இன்றும் உன் நாட்டில் கிறிஸ்தவன் உண்டாக்கிய சட்டமும், அவனுக்கு அவன் மார்க்கம் சார்ந்த சட்டமும் தானே நடைமுறையில் இருக்கிறது. இந்துவாக இந்தியாவில் வாழ நான் தான் பயப்படுகிறேன். அவர்கள் அல்ல. நீ சார்ந்த திராவிடமும், ஓட்டு வேட்டையாடும் காங்கிரஸும் என்னை எதிரியாகத் தானே பார்க்கிறது. சமீபத்திய அதன் தெலுங்கானா வாக்குறுதி அதைத்தானே காட்டியது. கோயில் சொத்துக்களை பங்கு போட்டு கொள்ளையடிக்கும் திமுக, சர்ச்சுக்குள்ளும், மசூதிக்குள்ளும் புகுந்து கணக்கு கேட்பதோ, கொள்ளையடிப்பதோ இல்லையே?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.