சொராபுதீன் வழக்கு: சட்டத்தையும் நெறிமுறைகளையும் மீறிய தீர்ப்பு

You may also like...

1 Response

  1. வடிவு says:

    இந்த நாட்டில் வாழ்வதற்கே பயமாக உள்ளது. சட்டத்தின் ஆட்சி Rule of Law என்பது உண்மையில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் மட்டுமே இருப்பதாக நினைக்கிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress