முதலை வடிக்கும் கண்ணீர்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.