புலிகள் மீது சேறும், இராஜீவ் காந்திக்கு சல்யூட்டும் அடிக்கும் சவுக்கு புத்தகம்

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    சவுக்கு வெளியீடு என்பதால் நானும் இப்புத்தகத்தை வாங்கிப்படித்துவிட்டு இத்தகைய மனக்குமுறல் அடைந்தேன். நம்மவர்கள் ஆழம் காணாது எதையும் அவசர குடுக்கிஅயாக வெளியிடுவது கையே தன் கண்ணைக் குத்த பயன்படுவது போலத்தான். – அய்கோ தமிழன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress