ஆன்ந்த் டெல்டும்ப்டே மீதான நடவடிக்கை: மோடி அரசின் ஆணவம்  

You may also like...

1 Response

  1. வடிவு says:

    நீதி துறையும் இந்த நாட்டில் நம்பக தன்மையை judicial credibility இழந்து விட்ட பிறகு அரச பயங்கரவாதம் தலையெடுத்து ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்யும் காலம்நெருங்கி வருகிறது. ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காணப்படும் நிலை விரைவில் இங்கும் வரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress