சூடும் இல்லை. சொரணையும் இல்லை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.