பெருமையாக இருக்கிறது…..

You may also like...

1 Response

 1. Eleventh Sense says:

  ஆண்டுகள் மூன்றாகிவிட்டது…………
  ஆட்சியையும் மாறிவிட்டது……
  நிலை நாட்டுவீர்களா ? இதை நிலை நாட்டுவீர்களா ?
  தொடர்ந்து முயற்சி எடுப்பீர்களா? நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி எடுப்பீர்களா?
  செய்வீர்களா? சொன்னதை செய்வீர்களா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress