புல்வாமாவுக்குப் பிறகு – பாஜகவின் பிரசார இயந்திரமாக மாறிய இந்திய ஊடகங்கள்

You may also like...

1 Response

  1. சம்பத். கோவை says:

    இந்த கட்டுரை மிக கவனமாக பொறுப்புடன் பத்திரிகை தர்மத்தை நிலைநாட்டும் வகையில் உள்ளது. பாரபட்சமற்ற வகையில் ஊடகங்கள் செயல்பட்டால்தான் மனித உரிமைகள் ஜனநாயக பண்புகள் இந்த நாட்டில் இருக்கும். பொறுப்பான ஊடகங்கள் இருந்தால்தான் பொறுப்பான கண்ணியமான மக்களை எதிர்பார்க முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress