வெகுஜன ஊடகங்களின் மோடி ஜால்ரா

You may also like...

2 Responses

  1. சம்பத். கோவை says:

    இந்த நிலை தொடர்ந்தால் ஜனநாயக த்திற்கு ஆபத்து.

  2. சம்பத். கோவை says:

    இருக்கும் அரைகுறை ஜனநாயகத்தையும் முழுமையாக மழுங்கடித்து கருவறுத்துவிட இப்படி பட்ட செயல்திட்டம் செய்து ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் எனப்படும் பத்திரிகை ஊடகங்கள் மலடாக்கப்பட்டால் அதனால் ஏற்படும் விளைவு தீவிர வாதம்!.
    ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சர்வாதிகார ஆட்சி நடைபெறும் நாடுகளை போலவே இந்தியா எதிர் காலத்தில் மாறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress