‘’கிணத்தக் காணோம்’ நாடகத்தை நடத்திய ஸ்மிரிதி இரானி

You may also like...

2 Responses

  1. Anonymous says:

    rafale deal cag report???

  2. Raja says:

    “ஏனெனில் எம்பிக்களே திட்டத்தை அமலாக்கும் நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுத்தால் ஊழல் அங்கிருந்தே தொடங்கிவிடும் வாய்ப்புள்ளதால் எம்.பி.க்கள் தேர்ந்தெடுக்கக் கூடாதென்று தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.” how did she know? Whatever her PM Modi told she follows.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress