சமச்சீர் கல்விக் குழுவில் நியமித்துள்ள உறுப்பினர்களை மாற்ற மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress