ராஜினாமாக்கள் உணர்த்தும் செய்தி.  

You may also like...

2 Responses

  1. ஆதவன் says:

    நீதிபதி தகில் ரமாணி சில நடைமுறைகளை மாற்றியிருக்கலாம் ஆனால் பதவி விலகல் பற்றி வேறு விதமாக கூறுகிறார்களே? (அவர்கள் பக்தாள்கள் அல்ல, பக்தாள்களை பிடிக்காதவர்கள்)

  2. Jeyanth says:

    நம்முடைய வாழ்வாதரத்தை / சாப்பாட்டை நாம உறுதி செய்ய வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress