தேர்தல் பத்திரம் எனும் மோசடி – 1

You may also like...

2 Responses

  1. Selvarajan says:

    மறைமுக ஊழல் …விஞ்ஞான ஊழலையே முழுங்கி ஏப்பம் விடுகிற இந்த வழி யாேக்கியர்களின் கணடுப்பிடிப்பு …?

  2. Siva Sankaran Somaskandan says:

    Well Done Savukku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress