சேகர் ரெட்டியும் நாற்பது திருடர்களும் – ஒரு தனி மனித அரசாங்கத்தை நடத்திய சேகர் ரெட்டி 

You may also like...

1 Response

  1. Murugan antham.siva says:

    Excellent savuku Sankar for your article
    Valka valamudan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress