விக்கிலீக்கும் விடுதலைப் புலிகளும்.

You may also like...

1 Response

  1. Anonymous says:

    எவர் நீதியின், தமிழின், நேர்மையின் காவலர்? எது தீமை? எது கோமாளித்தனம்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress