புரிய வேண்டியவருக்கு புரிந்து விட்டது.

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.