என்ன ஒரு கரிசனம் ?

You may also like...

1 Response

  1. 15/03/2015

    […] இவரின் தீர்ப்பைப் பற்றிய சிறப்புகளை என்ன ஒரு கரிசனம் ? என்ற கட்டுரையில் படித்து அறிந்து […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress