ஆண்டிமுத்துவும், சின்னப்பிள்ளையும்.

You may also like...

1 Response

  1. radhakrishnan says:

    ஒரு தலித் இப்படி செய்தார் என்று எழுதும் உங்கள் கரங்கள் ஒட்டு மொத்த தமிழகத்தையே ஆளும் அரசியல் மேல் சாதி அமைச்சர்களை நீங்கள் மறந்து விட்டது ஏன்???????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress