அருவருப்பாக இருக்கிறது… … …. ….

You may also like...

2 Responses

  1. சாட்டை says:

    வாயில் விழுந்த கம்பளி பூச்சிய எடுத்து உள்ளே விட்டுக்க ?
    ஜெயலலிதா மற்றும் அவ எடுப்பு ,, தொடுப்புகள பற்றி பேசும்போது மட்டும் உனக்கு வாயில் அல்வா விழும் ! இல்ல ?

  2. Anonymous says:

    வாயில் விழுந்த கம்பளி பூச்சிய எடுத்து உள்ளே விட்டுக்க ?
    ஜெயலலிதா மற்றும் அவ எடுப்பு ,, தொடுப்புகள பற்றி பேசும்போது மட்டும் உனக்கு வாயில் அல்வா விழும் ! இல்ல ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress