எளிதில் கிடைக்காது நியாயம்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.