மரித்துப் போன சகிப்புத்தன்மை.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.