ஊழல் தடுப்புத் துறையால் ஊத்தி மூடப்பட்ட பெரும் ஊழல்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.