“காலத்தின் குற்றமல்ல கருவின் குற்றம்”.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.