உயிர்ப்பேதம்.

You may also like...

1 Response

  1. 15/03/2015

    […] இறந்தது குறித்து,  சவுக்கில் உயிர்ப்பேதம் என்ற கட்டுரையில் விரிவாக […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress