சவுக்குக்குத் தெரிந்த உலகின் சிறந்த மனித உரிமைப் போராளிக்கு வாழ்த்துக்கள்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thumbnails managed by ThumbPress