துக்கையாண்டி மனைவி சுப்புலட்சுமி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.