பரலோகத்தில் இருக்கும் பிதாவே, இந்தப் போலிப் பாதிரியை மன்னியும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.